Understand Deductions

What is travel deduction

get a travel deduction

What is a travel deduction?

Travel deductions are one of the most overlooked deductions. Epinion has found that almost 1 million Danes miss out on this deduction every year. This is the equivalent of up to 11 billion DKK per year in travel deductions that are not reported to Skat.

The same study has found that 42% of Danes travel for work every year. Even if you only travel for the duration of a single day, you may be eligible to receive a deduction of up to 728 DKK per day (2019). Even if the meals and accommodation are covered by the employer, you may still be able to get some money reimbursed. We will revisit this point further down in the article.

In this article, we will cover:
 • What a travel deduction is
 • Instances where your employer is already covering your expenses
 • Other conditions you will need to be aware of
 • Whether you are eligible to receive any deductions

What is a travel deduction?

A travel deduction is a deduction you may be eligible for if you have been out traveling for work. It is intended to cover the extra expenses you may have in connection with your travels.

It can cover everything, ranging from you having paid for your accommodation or for your meals yourself, or if you paid for your own train tickets, flight or even a water bottle.

What if I get an 'allowance' or a 'diet' by my employer?

Some work places choose to pay for so-called "tax-free travel allowances" or "diets". That means that your employer pay a sum of money directly to your bank account based on an estimate of your expenses.

In such cases, it is crucial to check whether you have been properly compensated for your expenses by your employer. If they are paying less than the rates presented by Skat, you are still eligible for a deduction.

There may also be instances in which the employer has only compensated for you for your meals and hotel (accommodation), but not for so-called "small necessities". Thus, you will still be eligible for a deduction for these.

If you have been so organized as to save your receipts, you may also be eligible for a deduction if you ended up having more expenses than your employer expected you to.

See how you can check whether you have money to be made towards the bottom of the article.
get a travel deduction

What if my employer reimburses me for my expenses? Or if I have a company card?

Some work places choose to reimburse your expenses. If that is the case for you, there are still things worth checking up on. Even if your employer has paid for all of your expenses, you can still be eligible for a deduction for "small necessities". These are calculated for each day of your travels, and it can quickly become a substantial amount in the span of a year. In addition thereto, you may also be eligible for a deduction if there are some meals or other travel expenses that have not been reimbursed by your employer as long as you still have the receipts.

If you have a company card instead, the same deduction can be applied in the case of "small necessities". So even if your employer has paid for everything with the company card, you may still be eligible to receive a deduction for each day you have been out traveling.

What else do you need to be aware of?

The travel deduction has several other conditions, wherein some of the most important ones are:

 • You travels must be of at least 24 hours
 • You are not allowed to spend the night in your own home
 • You are not eligible for a deduction if it is unpaid work, e.g. if you are a volunteer
 • You must calculate per hour for the day of departure and day of return

Check to see if you are eligible for any deductions

The travel deduction is currently not sufficiently utilized. This is in spite of the fact that it can quickly amount to several thousand Danish kroner, even if the employer is paying for the trip.

However, it is crucial to be aware of all of its conditions, calculations, standard rates etc. This can easily become somewhat of a jungle to navigate.

That is why we at Tax Helper have created an easy and intuitive platform that comfortably allows you to check if you are eligible for a travel deduction and ensure you make it all the way to the finish line in terms of reporting your deductions to Skat. It is free to try out, and you only pay if you save money on taxes.
Forstå Fradrag

Hvad er rejsefradrag

få rejsefradrag

Hvad er rejsefradrag?

Rejsefradrag er et af de mest oversete fradrag. Epinion har fundet at næsten 1 mil. danskere hvert år går glip af fradraget. Det tilsvarer op til 11 mia. kr. om året i rejsefradrag, der ikke bliver indberettet til Skat.

Samme undersøgelse finder, at 42% af danskerne rejser med deres arbejde hvert år. Omend man rejser blot et enkelt døgn, så kan man få op til 728 kr. om dagen i fradrag (i 2019). Selv hvis arbejdsgiveren både dækker måltider og hotel, så kan der stadig være penge at hente. Det vil vi vende tilbage til længere nede i artiklen.

I denne artikel vil vi gå igennem:
 • Hvad rejsefradrag er
 • Tilfælde hvor ens arbejdsgiver allerede dækker dine udgifter
 • Andre betingelser man skal være opmærksom på
 • Om du selv kan få fradrag

Hvad er rejsefradrag?

Rejsefradrag er et fradrag, man kan få, hvis man har været ude og rejse med sit arbejde. Det er tænkt til, at dække de ekstraudgifter man måtte have ifbm. rejsen.

Det kan dække alt, fra at du selv har betalt overnatning, til at du har betalt enkelte måltider eller blot har betalt for togbilletten til lufthavnen eller for en flaske vand.

Hvad hvis jer får 'godtgørelse' eller 'diæter' af min arbejdsgiver?

Nogle arbejdspladser vælger at udbetale såkaldte "skattefri rejsegodtgørelser" eller "diæter". Dvs. at din arbejdsgiver betaler et beløb direkte til din bankkonto baseret på et estimat af dine udgifter.

Her er det ekstra vigtigt, at tjekke om du har fået tilstrækkeligt udbetalt af din arbejdsgiver. Hvis de betaler mindre end Skats egne satser, så kan du stadig få fradrag.

Der er også tilfælde, hvor arbejdsgiveren blot har udbetalt godtgørelse for måltider (kost) og hotel (logi) men ikke for såkaldte "småfornødenheder". Dermed vil du stadig kunne få fradrag for disse.

Hvis du har været så organiseret at gemme dine kvitteringer, så kan du også få fradrag, hvis du endte med at have flere udgifter, end din arbejdsgiver forventede.

Se hvordan du kan tjekke, om du har penge at hente nederst i artiklen.
få rejsefradrag

Hvad hvis min arbejdsgiver refunderer mine udlæg? Eller jeg har firmakort?

Nogle arbejdspladser vælger i stedet at refundere dine udlæg. Er det tilfældet for dig, så er der stadig flere ting, der er værd at tjekke. Selvom din arbejdsgiver har betalt alle udgifter, så kan du få et fradrag for "småfornødenheder". Det regnes pr. dag du har været ude og rejse, og det hurtigt løbe op over et år. Derudover kan du også få fradrag, hvis der skulle være nogle måltider eller andre rejseudgifter, som din arbejdsgiver ikke refunderer, men som du stadig har kvitteringen på.

Hvis du i stedet har firmakort, så gælder samme fradrag for "småfornødenheder". Så selv arbejdsgiveren har betalt det hele gennem firmakortet, så kan du altså få fradrag for hver eneste dag, du har været afsted.

Hvad skal man ellers være opmærksom på?

Rejsefradraget har flere andre betingelser, hvor nogle af de vigtigste er:

 • Din rejse skal vare mindst 24 timer
 • Du må ikke overnatte i dit eget hjem
 • Du kan ikke få fradrag, hvis det er ulønnet arbejde, f.eks. hvis du er frivillig
 • Du skal afregne pr. time på ud- og hjemrejsedag

Se om du kan få fradrag

Rejsefradraget bliver lige nu ikke tilstrækkeligt udnyttet. Dette er på trods af, at det hurtigt kan løbe op i flere tusinde kroner, selvom arbejdgiveren betaler rejsen.

Dog skal man være meget opmærksom på alle dets betingelser, beregninger, standardsatser osv. Dette kan hurtigt bliver lidt af en jungle at finde rundt i.

Derfor har vi i Tax Helper lavet en let og intuitiv platform, hvor du nemt kan se, om du kan få rejsefradrag og komme hele vejen i mål med at få rapporteret dit fradrag til Skat. Det er gratis at prøve, og du betaler kun, hvis du sparer penge i skat.