Understand Deductions

What is deduction for foreign loans

foreign loans

What are deductions for foreign loans?

The deduction for foreign loans is not often seen, but when it is available, then it concerns a lot of money in deductions. For example, a family had a loan from Bank Norwegian, where they had missed out on DKK 135,000 in deductions.

The challenge comes from the fact that banks are not obliged to report to SKAT, if they are operating from abroad. So even if you take out a loan online on a ".dk" domain, such as banknorwegian.dk, you may not automatically receive your deduction.

In this article, we will cover:
 • What deductions for foreign loans are
 • Other conditions you will need to be aware of
 • Whether you are eligible to receive any deductions

What are deductions for foreign loans?

There are 2 scenarios where you can get this deduction. One is if you have taken out a loan abroad. For example, you may have lived outside Denmark and thus have previously taken up some debts that you are still paying off. This is the 'easy' scenario to relate to.

The slightly more vague scenario is if you have taken out a loan in what looks like a Danish branch, e.g. Bank Norwegian's Danish website. In this case, you must pay special attention because Bank Norwegian actually belongs in Norway and is therefore not subject to SKAT's requirements to report your interest paid on loans. That's why you have to do it yourself.

In both scenarios, you get deductions for the interest you pay to the bank. Deductions for interest on bank loans, mortgages, etc. are some of the deductions most often used by Danes. So it can quickly be a lot of money that you miss every year.

Unfortunately, it can be a complicated affair to inform SKAT about the loans. There is a completely separate section of the tax return you need to use for this. Especially if it's mortgages, e.g. if you've bought a house or apartment in the south. In addition, there are also several things you should be aware of as explained below.

What else do you need to be aware of?

There are several other elements to be aware of with this deduction:
 • You have to be sure that you fall into one of the 2 scenarios above, i.e. that your bank has not reported the deduction already
 • Then you have to be 'fully tax liable' in Denmark. In other words, you do not pay tax in other countries
 • In addition, the interest must be paid during the year, otherwise you will not receive the deduction until it has been paid

Check to see if you are eligible for any deductions

Deductions for foreign loans can quickly become worth quite a lot of money as shown above. At the same time, it can be difficult to report it to SKAT.

That's why we in Tax Helper have created an easy and intuitive platform where you can easily see if you can get the deduction and get all the way across the finish line of reporting your deduction to SKAT. It is free to try out, and you only pay if you get a tax refund.
Forstå Fradrag

Hvad er fradrag for udenlandske lån

udenlandske lån

Hvad er fradrag for udenlandske lån?

Fradraget for udenlandske lån ses ikke så ofte, men når det er tilgængeligt, så er der tale om mange penge i fradrag. Eksempelvis havde en familie et lån i Bank Norwegian, hvor de havde overset 135.000 kr. i fradrag.

Udfordringen kommer af, at banker ikke har pligt til at indberette til SKAT, hvis de holder til i udlandet. Dvs. at selvom du tager en lån online på et ".dk" domæne, f.eks. banknorwegian.dk, så er det ikke sikkert, at du automatisk får dit fradrag.

I denne artikel vil vi gå igennem:
 • Hvad fradrag for udenlandske lån er
 • Andre betingelser man skal være opmærksom på
 • Om du selv kan få fradrag

Hvad er fradrag for udenlandske lån?

Der er 2 scenarier, hvor du kan få dette fradrag. Det ene er, hvis du har optaget et lån i udlandet. Det kan f.eks. være, at du har boet uden for Danmark og dermed tidligere har optaget noget gæld, som du stadig betaler af på. Det er det 'nemme' scenarie at forholde sig til.

Det lidt mere uigennemsigtige scenarie er, hvis du optager et lån i hvad, der ligner en dansk filial f.eks. Bank Norwegians danske hjemmeside. Her skal man være særligt opmærksom, fordi Bank Norwegian faktisk hører til i Norge og dermed ikke er pålagt krav fra SKAT om at rapportere dine betalte renter på lån. Derfor skal du selv gøre det.

I begge scenarier får du fradrag, for de renter du betaler til banken. Fradrag for renter på banklån, realkreditlån etc. er nogle af de fradrag allerflest danskere anvender. Så der kan hurtigt være tale om rigtig mange penge, man hvert år går glip af.

Men det kan desværre blive en kompliceret affære at oplyse SKAT om lånene. Der er en helt seperat sektion af selvangivelsen, man skal bruge til dette. Især hvis det er lån i fast ejendom, f.eks. hvis man har købt et hus eller lejlighed sydpå. Derudover, er der også flere ting, man skal være opmærksomme på som forklaret nedenfor.

Hvad skal man ellers være opmærksom på?

Der er flere andre elementer, man skal være opmærksom på med dette fradrag:
 • Man skal være sikker på, at man falder i et af de 2 scenarier ovenfor, altså at ens bank ikke har rapporteret fradraget i forvejen
 • Så skal man være 'fuldt skattepligtig' i Danmark. Dvs. at man ikke betaler skat i andre lande
 • Derudover skal renterne være betalt i løbet af året, ellers får du først fradraget, når de er betalt

Se om du kan få fradrag

Fradrag for udenlandske lån kan hurtigt blive rigtig mange penge værd som vist ovenfor. Samtidigt kan det være besværligt at indberette det til SKAT.

Derfor har vi i Tax Helper lavet en let og intuitiv platform, hvor du nemt kan se, om du kan få fradraget og komme hele vejen i mål med at få rapporteret dit fradrag til SKAT. Det er gratis at prøve, og du betaler kun, hvis du sparer penge i skat.