Understand Deductions

What are deductions for private loans

deduction private loans

What are deductions for private loans?

The deduction for private loans is a fairly unknown deduction. This applies, for example, if you have borrowed money from family, friends or other private individuals. If on these loans you pay an interest rate, then there are deductions to be made.

Because these loans are not made through a bank or the like, no one automatically reports the interest. Therefore, you must report them to SKAT yourself. We'll guide you through it in this article.

In this article, we will cover:
 • What deductions for private loans are
 • Other conditions you will need to be aware of
 • Whether you are eligible to receive any deductions

What are deductions for private loans?

When you make a loan between private individuals, for example, a loan from your parents, you pay the loan back over a number of years and typically with interest on top of that. You can get deductions for that interest. Since neither party is a business, no one reports the deductions to SKAT. Therefore, you must report them yourself.

There are two kinds of interest you can get deductions for. The first is interest on loans from family or friends as mentioned above. The second is interest that you pay on a reimbursement statement (Danish: 'refusionsopgørelse') when buying/selling a house or apartment. When you take over a house or apartment, a statemet is made of the expenses incurred by the seller, but relating to the buyer and vice versa. In some cases, the buyer may take over the seller's loan and must thus enter the interest paid by the seller on the reimbursement statement . The interest is actually related to the buyer, who also pays them in the end, so the buyer can get deductions for them.

The deduction itself is the actual interest paid either on the loan or on the reimbursement statement. But there are a few essential elements to be aware of.

What else do you need to be aware of?

There are several other elements to be aware of with this deduction:
 • The loan must be personal to you. For example, you are not be able to claim deductions for paying interest on loans your children have with others
 • You must have information on the person you pay interest to, for example Social Security number (CPR) or name and address
 • You must have documentation on the loan e.g. a loan document

Check to see if you are eligible for any deductions

Deductions for private loans are a hidden bonus that people don't pay attention to that they can get.

That's why we in Tax Helper have created an easy and intuitive platform where you can easily see if you can get the deduction and get all the way across the finish line of reporting your deduction to SKAT. It is free to try out, and you only pay if you get a tax refund.
Forstå Fradrag

Hvad er fradrag for private lån

fradrag private lån

Hvad er fradrag for private lån?

Fradraget for private lån er et ret ukendt fradrag. Det gælder, f.eks. hvis man har lånt penge af familie, venner eller andre private. Hvis du på disse lån betaler en rente, så er der fradrag at hente.

Fordi disse lån ikke bliver formidlet af en bank eller lign., så er der ingen, der automatisk indberetter renterne. Derfor skal du selv indberette dem til SKAT. Det guider vi dig igennem i denne artikel.

I denne artikel vil vi gå igennem:
 • Hvad fradrag for private lån er
 • Andre betingelser man skal være opmærksom på
 • Om du selv kan få fradrag

Hvad er fradrag for private lån?

Når man laver et lån mellem private personer f.eks. et lån fra dine forældre, så betaler man lånet tilbage over en årrække og typisk med renter oveni. De renter kan man få fradrag for. Idet ingen af parterne altså dig og f.eks. dine forældre er en virksomhed, så er der ingen, der indrapporterer fradragene til SKAT. Derfor skal man sørge for at rapportere dem selv.

Der er to slags renter, man kan få fradrag for. Den første er renter på lån fra familie eller venner som nævnt ovenfor. Den anden er renter, man betaler på en refusionsopgørelse ved køb/salg af hus eller lejlighed. Når man overtager et hus eller en lejlighed, så bliver der lavet en opgørelse af de udgifter, sælgeren har afholdt, men som relaterer sig til køberen og vice versa. I nogle tilfælde kan køberen overtage sælgers lån og skal derved på refusionsopgørelsen skrive de renter, sælger har betalt. Renterne er faktisk relateret til køberen, som også betaler dem i sidste ende, så derfor kan køberen få fradrag for dem.

Selve fradraget er de faktiske renter, man har betalt enten på lånet eller refusionsopgørelsen. Men der er et par væsentlige elementer, man skal være opmærksom på.

Hvad skal man ellers være opmærksom på?

Der er flere andre elementer, man skal være opmærksom på med dette fradrag:
 • Lånet skal være personligt til dig. Du kan f.eks. ikke få fradrag for at betale renter på lån, som dine børn har med andre
 • Du skal have oplysninger på personen, du betaler renter til f.eks. CPR nummer eller navn og adresse
 • Du skal have dokumentation på lånet f.eks. et lånedokument

Se om du kan få fradrag

Fradrag for private lån er en skjult bonus, som folk ikke er opmærksomme på, at de kan få.

Derfor har vi i Tax Helper lavet en let og intuitiv platform, hvor du nemt kan se, om du kan få fradraget og komme hele vejen i mål med at få rapporteret dit fradrag til SKAT. Det er gratis at prøve, og du betaler kun, hvis du sparer penge i skat.