Understand Deductions

What is deduction for 2 year loans

2 year loans

What are deductions for 2 year loans?

The deduction for 2 year loans is a fairly unknown deduction. This applies, including if you have a consumer loan, quick loans, cash credit or other loans to be repaid within 2 years. In these situations, you are actually entitled to deductions, and you have to remember to report it yourself.

It is one of the deductions for the fees of banks and loan providers that are not automatically reported, similar to the deduction of guarantee commissions. We'll guide you through it in this article.

In this article, we will cover:
 • What deductions for 2 year loans are
 • Other conditions you will need to be aware of
 • Whether you are eligible to receive any deductions

What are deductions for 2 year loans?

When you take out a loan, such as a consumer loan, you typically pay some fees to the bank, known as 'start-up costs' (Danish: 'stiftelsesomkostninger'). For example, there may be a fee for the bank to create the loan with them.

You can deduct these costs if your loan runs for less than 2 years. In particular, many consumer loans, quick loans, etc. do so. For reasons unknown, it is not a legal requirement for the provider, such as the bank, to report this amount to SKAT, just as they otherwise do with several other types of loans.

The calculation of the deduction itself is based on the costs you have paid. However, it is depending on the amount you have borrowed ('the principal'). For example, in the first year you can receive a maximum deduction of 2.5% of the principal. In addition, attention should be paid to all the other conditions listed below.

What else do you need to be aware of?

There are several other elements to be aware of with this deduction:
 • You cannot deduct costs such as registration tax, stamp duty and other paperwork even though you pay that when taking out the loan
 • The deduction is calculated over the period you have the loan. Where the deduction typically is highest in the first year and thereafter less
 • You must have proof that the loan rund for less than 2 years

Check to see if you are eligible for any deductions

Deductions for 2 year loans are for many a hidden bonus that they are not aware that they can get.

That's why we in Tax Helper have created an easy and intuitive platform where you can easily see if you can get the deduction and get all the way across the finish line of reporting your deduction to SKAT. It is free to try out, and you only pay if you get a tax refund.
Forstå Fradrag

Hvad er fradrag for 2 årige lån

2 årige lån

Hvad er fradrag for 2 årige lån?

Fradraget for 2 årige lån er et ret ukendt fradrag. Det gælder, bl.a. hvis du har forbrugslån, kviklån, kassekredit eller andre lån, der skal betales tilbage inden for 2 år. I disse situationer har man faktisk ret til fradrag, og man skal selv huske at indberette det.

Det er et af de fradrag for udgifter til banker og låneudbydere, som ikke automatisk bliver indberettet, ligesom f.eks. fradraget for garantiprovision. Det guider vi dig igennem i denne artikel.

I denne artikel vil vi gå igennem:
 • Hvad fradrag for 2 årige lån er
 • Andre betingelser man skal være opmærksom på
 • Om du selv kan få fradrag

Hvad er fradrag for 2 årige lån?

Når du optager et lån, f.eks. et forbrugslån, så betaler man typisk ved oprettelsen nogle omkostninger til banken, såkaldt 'stiftelsesomkostninger'. Det kan f.eks. være et gebyr for, at de skal oprette lånet hos dem.

Den slags omkostninger kan man få fradrag for, hvis dit lån løber i mindre end 2 år. Det er der især mange forbrugslån, kviklån etc., der gør. Af ukendte grunde så er det ikke en lovkrav at udbyderen, f.eks. banken, rapporterer dette beløb, ligesom de ellers gør med flere andre slags lån.

Udregningen af selve fradraget er baseret på de omkostninger, du har betalt. Dog er det afhængigt af, beløbet du har lånt ('hovedstol'), f.eks. kan du i første år maks få fradrag for 2,5% af hovedstolen. Derudover så skal man være opmærksom på alle de andre betingelser, som står herunder.

Hvad skal man ellers være opmærksom på?

Der er flere andre elementer, man skal være opmærksom på med dette fradrag:
 • Man kan ikke få fradrag for udgifter til tinglysningsafgift, stempelafgift og andet papirarbejde, selvom de også betales ved optagelse af lånet
 • Fradraget udregnes over den periode, du har lånet. Hvor fradraget typisk er størst i første år og derefter mindre
 • Du skal have dokumentation på, at lånet er under 2 år

Se om du kan få fradrag

Fradrag for 2 årlige lån er for mange en skjult bonus, som de ikke er opmærksomme på, at de kan få.

Derfor har vi i Tax Helper lavet en let og intuitiv platform, hvor du nemt kan se, om du kan få fradraget og komme hele vejen i mål med at få rapporteret dit fradrag til SKAT. Det er gratis at prøve, og du betaler kun, hvis du sparer penge i skat.