Understand Deductions

What is deduction for work-related expenses

receive a deduction for work-related expenses

What are work-related expenses?

Work-related or so-called "other employee expenses" are not commonly utilized. According to Skat, this is mainly due to the fact that they are difficult to obtain.

However, in a time where a lot of people are self-employed, freelancers and entrepreneurs, this category of reductions may still be relevant.

In this article, we will cover:
 • What work-related expenses are
 • Which expenses you are eligible to receive deductions for
 • Other conditions you will need to be aware of
 • Whether you are eligible to receive any deductions

What are work-related expenses?

Work-related expenses are expenses you have paid to be able to successfully do your work. These are also known as "other employee expenses".

To offer you an example, this could be that you need to purchase a computer to do your job. Most work places would likely provide you with one; however, if you are tasked with purchasing it yourself, you are eligible to receive a deduction. The specific types of expenses you are eligible to receive deductions for will be covered further down.

Which expenses are you eligible to receive deductions for?

There are several types of expenses you can receive deductions for. The following are the ones that are the most commonly used:

Hvis du tager på kursus for at vedligeholde eller opdatere din faglige uddannelse, så kan du få fradrag. Dog tæller grund- eller videreuddannelse ikke.

Dette handler kun om samtaleudgifter, hvis du har foretaget opkald for dit arbejde, og det ikke er refunderet af din arbejdsgiver. Det betyder også, at abonnementsudgifter eller køb af telefon ikke tæller med her.

Hvis du selv har købt computer, skærm, keybord etc., som er nødvendigt for, at du kan arbejde, så kan du få fradrag. Dog afhænger fradraget både af, hvor meget du bruger udstyret til arbejde ift. privat, og om det skal “afskrives” (fordeles) over en årrække. 

Se nederst i artiklen hvordan du kan se dette. 

Faglitteraturen skal være nødvendig for, at du kan udføre dit arbejde. Såkaldt “populærvidenskabelige” magasiner tæller ikke med.

Arbejdstøj skal forstås som særligt tøj, der er nødvendigt, for at du kan arbejde f.eks. en uniform, som du selv har købt og ikke fået refunderet af din arbejdsgiver. Det kan ikke blot være tøj, du køber, fordi arbejdspladsen kræver pæn påklædning såsom jakkesæt og kjoler. 

Dette er et sjældent fradrag, idet det dækker kundemiddage, der er nødvendige for direkte sikre din indtægt f.eks. ved provisionsaflønning. Dog dækker de flest arbejdspladser disse udgifter for dig. Men hvis det ikke bliver refunderet, så kan du få fradrag for en del af udgiften.

Se nederst i artiklen hvordan du kan se dette. 

Inventar og driftsmidler er større køb, som er nødvendige for dit arbejde f.eks. et klaver som klaverlærer. Dog afhænger fradraget både af, hvor meget du bruger udstyret til arbejde ift. privat, og om det skal “afskrives” (fordeles) over en årrække. 

Se nederst i artiklen hvordan du kan se dette. 

What else do you need to be aware of?

The deduction for work-related expenses has several important conditions:

 • The expenses are necessary for you to be able to work
 • The expenses are not reimbursed to you by your employer
 • You must be able to document your expenses
 • You must be an employee SU does not count as a salary
 • There is an initial limit on the expenses of up to the first 6,200 DKK (2019) which are not eligible for deduction.
 • If you purchase IT equipment or fixtures for more than 13.800 DKK, it will need to be depreciated (distributed) over several years. It can become a complex puzzle to solve. If you have a great number of such purchases, you may want to look into getting an accountant.

Check to see if you are eligible for any deductions

The deduction for work-related expenses ("other employee expenses") offers an opportunity to get compensated for a portion of your work-related expenses.

However, you need to be aware of all its conditions, exceptions, calculations, depreciations etc. This can easily become somewhat of a jungle to navigate.

That is why we at Tax Helper have created an easy and intuitive platform that comfortably allows you to check if you fulfill the deduction's requirements and make it all the way to the finish line in terms of reporting your deductions to Skat. It is free to try out, and you only pay if you save money on your taxes.
Forstå Fradrag

Hvad er fradrag for arbejdsrelaterede udgifter

få fradrag for arbejdsrelaterede udgifter

Hvad er fradrag for arbejdsrelaterede udgifter?

Arbejdsrelaterede udgifter eller såkaldte "øvrige lønmodtagerudgifter" bruges relativt sjældent. Det skyldes primært, at de kan være svære at få ifølge Skat.

Men i denne tid hvor der er findes mange selvstændige, freelancerer og iværksættere, kan denne gruppe af fradrag stadig være relevante.

I denne artikel vil vi gå igennem:
 • Hvad arbejdsrelaterede udgifter er
 • Hvilke udgifter kan man få fradrag for
 • Andre betingelser man skal være opmærksom på
 • Om du selv kan få fradrag

Hvad er arbejdsrelaterede udgifter?

Arbejdsrelaterede udgifter er omkostninger, du selv har betalt for at kunne udføre dit arbejde. De kaldes også for "øvrige lønmodtagerudgifter".

Det kan f.eks. være, at du skal have en computer for at udføre dit arbejde. De fleste arbejdspladser vil nok stille én til rådighed, men hvis du selv skal købe en, så kan du få fradrag. De specifikke typer af udgifter, man kan få fradrag for, går vi igennem nedenfor.

Hvilke udgifter kan man få fradrag for?

Der findes flere typer udgifter, man kan få fradrag for. Følgende er dem, der typisk bliver brugt:

Hvis du tager på kursus for at vedligeholde eller opdatere din faglige uddannelse, så kan du få fradrag. Dog tæller grund- eller videreuddannelse ikke.

Dette handler kun om samtaleudgifter, hvis du har foretaget opkald for dit arbejde, og det ikke er refunderet af din arbejdsgiver. Det betyder også, at abonnementsudgifter eller køb af telefon ikke tæller med her.

Hvis du selv har købt computer, skærm, keybord etc., som er nødvendigt for, at du kan arbejde, så kan du få fradrag. Dog afhænger fradraget både af, hvor meget du bruger udstyret til arbejde ift. privat, og om det skal “afskrives” (fordeles) over en årrække. 

Se nederst i artiklen hvordan du kan se dette. 

Faglitteraturen skal være nødvendig for, at du kan udføre dit arbejde. Såkaldt “populærvidenskabelige” magasiner tæller ikke med.

Arbejdstøj skal forstås som særligt tøj, der er nødvendigt, for at du kan arbejde f.eks. en uniform, som du selv har købt og ikke fået refunderet af din arbejdsgiver. Det kan ikke blot være tøj, du køber, fordi arbejdspladsen kræver pæn påklædning såsom jakkesæt og kjoler. 

Dette er et sjældent fradrag, idet det dækker kundemiddage, der er nødvendige for direkte sikre din indtægt f.eks. ved provisionsaflønning. Dog dækker de flest arbejdspladser disse udgifter for dig. Men hvis det ikke bliver refunderet, så kan du få fradrag for en del af udgiften.

Se nederst i artiklen hvordan du kan se dette. 

Inventar og driftsmidler er større køb, som er nødvendige for dit arbejde f.eks. et klaver som klaverlærer. Dog afhænger fradraget både af, hvor meget du bruger udstyret til arbejde ift. privat, og om det skal “afskrives” (fordeles) over en årrække. 

Se nederst i artiklen hvordan du kan se dette. 

Hvad skal man ellers være opmærksom på?

Fradraget for arbejdsrelaterede udgifter har flere vigtige betingelser:

 • Udgifterne er nødvendige for konkret at udføre dit arbejde
 • Udgifterne bliver ikke refunderet af din arbejdsgiver
 • Du skal kunne dokumentere dine udgifter
 • Du skal være lønmodtager. SU tæller ikke som løn
 • Der er en bundgrænse på de første 6200 kr (i 2019), som ikke giver fradrag
 • Hvis man køber IT-udstyr eller inventar for mere end 13.800, så skal det afskrives (fordeles) over flere år. Det kan være komplekst, så hvis man har mange af disse køb, så kan en revisor måske give mening

Se om du kan få fradrag

Fradraget for arbejdsrelaterede udgifter ("øvrige lønmodtagerudgifter") giver en mulighed for få kompensation for en del af sine arbejdsrelaterede udgifter.

Dog skal man være meget opmærksom på alle dets betingelser, undtagelser, udregninger, afskrivning osv. Dette kan hurtigt bliver lidt af en jungle at finde rundt i.

Derfor har vi i Tax Helper lavet en let og intuitiv platform, hvor du nemt kan se, om du lever op til kravene for fradraget og komme hele vejen i mål med at få rapporteret dit fradrag til Skat. Det er gratis at prøve, og du betaler kun, hvis du sparer penge i skat.